KANCELARIA

Adwokat Anna Wszendybył-Arachchi jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Praktykę w Kancelarii Adwokackiej Olgierda Pankiewicza rozpoczęła już w czasie studiów.

W trakcie wieloletniej pracy miała możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie zastępstwa procesowego – przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania.

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, gospodarczych i rodzinnych. Jeszcze w czasie studiów zdobywała doświadczenie praktyczne z zakresu postępowań o ustanowienie służebności przesyłu w dziale prawnym w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.

Kancelaria Adwokacka adwokat Anny Wszendybył-Arachchi świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, karnego, gospodarczego oraz administracyjnego.

Współpracuje z adwokatami o sprawdzonych kwalifikacjach zawodowych w tym z kancelarią adwokata Olgierda Pankiewicza oraz Spółką Partnerską adwokat Iwony Dąbrowskiej oraz adwokat Renaty Kopczyk, kancelariami notarialnymi, komorniczymi, doradcami podatkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi.

OBSZARY PRAKTYKI

USŁUGI PRAWNE ŚWIADCZONE NA RZECZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Obejmują one w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzenie wszelkiego rodzaju pism, umów oraz reprezentowania i obrona strony w postępowaniu sądowym na każdym etapie, w szczególności w zakresie:
 • obrona we wszystkich rodzajach spraw w tym karno- skarbowych;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych;
 • sporządzenie aktów i reprezentacja w sprawach dotyczących oskarżenia prywatnego;
 • reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; odszkodowania za niesłuszne skazanie.
 • reprezentacja w postępowaniach i procesach w sprawach z zakresu: prawa rzeczowego, zobowiązań (kontraktowego), spadkowego, odszkodowawczych, o czyny nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających i windykacyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych, wszelkiego rodzaju pism i projektów ugód.
 • reprezentacja w postępowaniach i procesach w sprawach z zakresu opieki: władzy rodzicielskiej i o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • alimenty;
 • mediacje;
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • regulacja majątkowych stosunków między małżonkami;
 • rozwód, separacja;
 • sporządzenie opinii prawnych, wszelkiego rodzaju pism i projektów ugód.
 • reprezentacja w postępowaniach i procesach w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych;
 • bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy;
 • niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
 • przywrócenie do pracy;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • dyskryminacja i mobbing;
 • sporządzenie opinii prawnych, wszelkiego rodzaju pism i projektów ugód.
 • reprezentacja w postępowaniach i procesach w dotyczących odwołania od decyzji ZUS w zakresie ustalenia wysokości emerytur, podlegania ubezpieczeniu, zwrotu pobranych świadczeń, wysokości i wymiaru składek;
 • z tytułu wypadków przy pracy;
 • zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych.
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie i analiza projektów umów;
 • reprezentacja w sprawach gospodarczych;
 • reprezentacja i obrona w sprawach karnych gospodarczych.
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie projektów wniosków, zastrzeżeń w postępowaniach administracyjnych;
 • sporządzenie projektów środków odwoławczych, opiniowanie i projektowanie aktów organów administracji publicznej;
 • opiniowanie i projektowanie aktów prawa miejscowego.

USŁUGI PRAWNE ŚWIADCZONE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria oferuje:

 • egzekwowanie wierzytelności;
 • reprezentowanie w sporach z dłużnikami,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego
 • analizę i opiniowanie umów,
 • obsługę zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu,
 • projektowanie aktów wewnętrznych firm,

Kancelaria oferuje również pomoc:

 • w sprawach sądowych i postępowaniach toczących się przed organami administracji,
 • w negocjacjach przy zawieraniu umów lub nowych kontraktów,
 • przy zakładaniu i rejestracji spółek oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

WYNAGRODZENIE

Wysokość honorarium adwokackiego zależy głównie od okoliczności i stopnia skomplikowania danej sprawy, przewidywanego czasu jej trwania a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu.

W sprawach zleconych Kancelarii, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia za udzieloną poradę prawną ustalany jest z Klientem indywidualnie przed spotkaniem. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest podatek VAT. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi komfortowy sposób korzystania z usług Kancelarii i zoptymalizowanie kosztów udzielanej pomocy prawnej.

KONTAKT

ADWOKAT
ANNA WSZENDYBYŁ-ARACHCHI

Kancelaria Adwokacka Anna Wszendybył-Arachchi
ul. Racławicka 15/19 lok. 312, 53-149 Wrocław

tel. 502681336
e-mail: kancelaria@annawszendybyl.pl

NIP 5732771076
REGON: 368835449

nr rachunku bankowego 92 1050 1575 1000 0091 2433 3353